โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสิรวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจารุณี​ เกิดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายภูวิทิต อำนักมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1